مواد آموزشی رایگان

مواد ضروری آسیب نخاعی (Spinal Cord Essentials) مجموعه ای از جزوات رایگان آموزشی برای افرادی است که آسیب نخاعی دارند. این مجموعه موضوعاتی در مورد مراقبت از خود، تحرک، مراقبت های پزشکی و زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. شما می توانید این جزوات را به طور رایگان دانلود کرده و آنرا در اختیار دوستان، خانواده و مراقبین خود قرار دهید.

برو به جزوات…

Alt Text

مواد آموزشی رایگان

مواد ضروری آسیب نخاعی (Spinal Cord Essentials) مجموعه ای از جزوات رایگان آموزشی برای افرادی است که آسیب نخاعی دارند. این مجموعه موضوعاتی در مورد مراقبت از خود، تحرک، مراقبت های پزشکی و زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. شما می توانید این جزوات را به طور رایگان دانلود کرده و آنرا در اختیار دوستان، خانواده و مراقبین خود قرار دهید.

برو به جزوات…

Alt Text
Alt Text

سلب مسئولیت

اطلاعات این سایت صرفآ برای اهداف آموزشی ارائه شده اند. در مورد مسائل پزشکی یا درمانی خاص خود با متخصص پزشکی واجد شرایط مشورت نمائید. انستیتوی توان بخشی تورنتو، Spinal Cord Essentials و نویسندگان هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به هریک از طرفین برای هر گونه خسارت و یا ضرر و زیان ناشی از اشتباه یا حذف درمحتویات و نشریات این سایت را نمی پذیرد و از خود سلب مسئولیت می کند.

سلب مسئولیت

اطلاعات این سایت صرفآ برای اهداف آموزشی ارائه شده اند. در مورد مسائل پزشکی یا درمانی خاص خود با متخصص پزشکی واجد شرایط مشورت نمائید. انستیتوی توان بخشی تورنتو، Spinal Cord Essentials و نویسندگان هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به هریک از طرفین برای هر گونه خسارت و یا ضرر و زیان ناشی از اشتباه یا حذف درمحتویات و نشریات این سایت را نمی پذیرد و از خود سلب مسئولیت می کند.

Alt Text

Spinal Cord Essentials

مواد ضروری آسیب نخاعی (Spinal Cord Essentials) یک نوآوری انستیتوی توآن بخشی آسیب مغز و نخاع تورونتو- University Health Network در آموزش افراد مبتلا به آسیب نخاعی و خانواده های آنها است.

Alt Text

Spinal Cord Essentials

مواد ضروری آسیب نخاعی (Spinal Cord Essentials) یک نوآوری انستیتوی توآن بخشی آسیب مغز و نخاع تورونتو- University Health Network در آموزش افراد مبتلا به آسیب نخاعی و خانواده های آنها است.

Alt Text